Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT ARBODIENST AMSTERDAM UMC

De Arbodienst van Amsterdam UMC is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam. De Arbodienst van Amsterdam UMC (“Arbodienst”) is een gecertificeerde arbodienst die zich onder andere richt op medische advisering op het gebied van arbeid en gezondheid, waarbij  diensten worden verleend en adviezen worden gegeven door (bedrijfs)arts(en) en adviseur(s). Arbodienst heeft daarnaast specifieke deskundigheid op het gebied van straling- en infectieziekten.

In het algemeen verwerkt de Arbodienst persoonsgegevens om haar dienstverlening aan werkgevers en werknemers te kunnen uitvoeren op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratie, interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken, keuringen en vaccinaties.

Indien u als werknemer van een bij de Arbodienst aangesloten werkgever gebruik maakt van of betrokken bent bij de diensten die de Arbodienst aan uw werkgever verleent of deze website bezoekt, verwerkt de Arbodienst persoonsgegevens van u. Uw persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u , bijvoorbeeld, uw naam- en woonplaatsgegevens of uw e-mailadres.  Met het verwerken van uw persoonsgegevens door de Arbodienst wordt bedoeld alle handelingen die met gegevens worden verricht, zoals bv. het verzamelen en registreren van uw gegevens in uw cliëntendossier bij de Arbodienst, het  inzien daarvan indien dat nodig is voor uw begeleiding.

De Arbodienst hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Arbodienst verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die die de Arbodienst van u verwerkt. De Arbodienst gaat zorgvuldig om met het verzamelen en verder gebruiken van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de privacyregelgeving. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop de Arbodienst met uw persoonsgegevens omgaat.

De Arbodienst verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens van u voor de hierna genoemde doelen en op basis van de hierna genoemde wettelijke grondslagen

Bij het verlenen van de Arbodiensten
PersoonsgegevensDoelen verwerking
Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN en personeelsnummer Adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, Dienstverband, (functie)niveau, datum in- en uitdiensttreding, werkuren per week,  overige medische  gegevens.Tijdelijk verpleegadres, huisnummer, postcode, plaats, land, datum vanaf/tot,Verzuimbegeleiding, (medische) advisering en/of infectiepreventie. Nader toelichting:.  Identificatie. De Arbodienst is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat u correct wordt geïdentificeerd om persoonsverwisseling te voorkomen, teneinde veilige zorg aan u te kunnen verlenen. Ook moet de arbodienst contact met u kunnen opnemen indien nodig en dient de arbodienst de nodige informatie te hebben over uw arbeidssituatie en daarbij relevante medische gegevens om u de juiste verzuim (begeleiding) te kunnen geven.  Wettelijke plichten. Op grond van de  Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, en andere wettelijke verplichtingen zoals melding van beroepsziekten is de arbodienst verplicht om een dossier over u aan te leggen. In dat kader worden door de Arbodienstgegevens verstrekt aan landelijke registraties (art. 8.2.1 lid 3 wet certificering arbodiensten).   Gerechtvaardigde belangen. Indien u bijvoorbeeld een klacht tegen (een medewerker van) de Arbodienst heeft ingediend, kan het nodig zijn dat de Arbodienst uw gegevens opslaat in een klachtdossier om uw klacht te behandelen.   Bedrijfsvoering. Ook voor de bedrijfsvoering van de arbodienst kan het nodig zijn dat de Arbodienst  persoonsgegevens van u verwerkt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de arbodienst de aan u verleende verzuimbegeleiding moet declareren aan uw werkgever.
Persoonsgegevens met betrekking tot gevaarlijke stoffen.         Indien u een beroep uitoefent waarbij u in aanraking kunt komen met gevaarlijke stoffen, dient de arbodienst uw gezondheid regelmatig hierop te controleren, uw gegevens in dit verband te verwerken en een dossier hierover aan te houden. 
KeuringgegevensIndien u voor of in verband met het dienstverband met uw (toekomstige) werkgever gekeurd dient te worden en de arbodienst de keuring verricht, verwerkt de arbodienst keuringsgegevens van u en dient de arbodienst op grond van de keuringswet daarover een dossier aan te houden.
VaccinatiegegevensIndien u bij de arbodienst een vaccinatie heeft gehaald, is de bedrijfsarts op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht om daarover een dossier aan te houden.
Indien u onze website bezoekt, o.a. voor het stellen van vragen, het  maken van een afspraak of het indienen van een klacht
Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt.Voornaam en achternaam, functie, telefoonnummer en e-mailadres.Functionele cookies.Uw IP adres is nodig om communicatie tussen uw computer of telefoon en de website van  de Arbodienst mogelijk te maken;  IT-beveiliging te waarborgen;  diagnostische doeleinden te realiseren, namelijk: om trends in het gebruik van de website van de Arbodienst  te herkennen en om performance analyses uit te voeren.  Uw naam, functie en contactgegevens zijn nodig om te kunnen identificeren indien u vragen stelt via de website  en om contact met u te kunnen opnemen om uw vraag te beantwoorden of ter afhandeling van uw klacht. De Arbodienst maakt gebruik van functionele cookies om de site goed te laten functioneren. De functionele cookies worden alleen voor afbeeldingen gebruikt en slaat geen voorkeursinstellingen en dergelijke op om de website te analyseren en te verbeteren.
Rechtmatige  (wettelijke) grondslagen 1. De Arbodienst verwerkt uw persoonsgegevens voor het verlenen van de arbodiensten: a) indien u daarvoor toestemming heeft gegeven; b) dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke plicht van de arbodienst of er gerechtvaardigd belang van de Arbodienst. 2. Verwerking (waaronder verzameling) van uw persoonsgegevens via de website van de Arbodienst  vindt alleen plaats:  a) indien u vrijwillig daarmee instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website gebruik maakt van diensten van de Arbodienst; b) indien de wet de Arbodienst daartoe verplicht; of c) ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van de Arbodienst. De Arbodienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens via de website. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid, biometrische gegevens en genetische gegevens.
Bewaartermijnen Persoonsgegevens over verzuimbegeleiding, medisch advies en infectiepreventie worden 20 jaar bewaard, gerekend vanaf de laatste mutatie in het uw dossier. Dit is overeenkomstig de dossierplicht genoemd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.Persoonsgegevens betreffende gevaarlijke stoffen, worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaartermijn die voor het betreffende gevaarlijke stof geldt. Persoonsgegevens betreffende stralingen worden bewaard tot de leeftijd van 75 jaar van de persoon op wie de stralingsgegevens betrekking hebben, doch tenminste tot 30 jaar nadat de stralingshandeling heeft plaatsgevonden. Persoonsgegevens betreffende keuringen worden zes (6) maanden overeenkomstig verplicht is op grond van de keuringswet.Vaccinatiegegevens worden  20 jaar bewaard, overeenkomstig de bewaarplicht van het medisch dossier vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.   Indien de Arbodienst noodzakelijkerwijs persoonsgegevens van u moet verwerken voor de bedrijfsvoering of gerechtvaardigde belangen van de arbodienst, zoals hiervoor toegelicht, bewaard de Arbodienst de betreffende gegevens voor zolang het noodzakelijk is voor de realisering van de werkzaamheden voor de bedrijfsvoering of het gerechtvaardigd doel.   

Delen van uw gegevens met derden

Wij delen uw gegeven met de volgende partijen
Ontvangende partijDoel
Uw werkgever in kader van de verzuimbegeleiding door de Arbodienst en voor zover van toepassing en nodigOm uw werkgever te informeren en te adviseren over: De werkzaamheden waartoe u als werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat werknemer nog kan doen); De verwachte duur van uw verzuim; De mate waarin u las werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat werknemer nog kan doen);Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie van werknemer moet treffen U wordt vooraf geïnformeerd over de inhoud van de informatie die wij aan zijn werkgever verstrekken
Interventie partijen  (Persoons)gegevens die de interventie partij nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt na toestemming van de werknemer.
Het UWVHet UWV heeft vanwege haar taakuitoefening op grond van de sociale verzekeringswet en de Wet SUWI gegevens nodig en kan deze opvragen bij de Arbodienst. De (bedrijfs-)arts is verplicht om aan het UWV onder meer een actueel oordeel te verstrekken over de ziekte en bijzondere persoonsgegevens  die noodzakelijk zijn voor de verzekeringsarts van het UWV om de medische situatie van de werknemer te beoordelen.
De verzuimverzekeraarIndien uw werkgever daartoe opdracht geeft, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan de verzuimverzekeraar, indien en voor zover deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de hoogte van uw uitkering vast te stellen gedurende de periode waarin uw werkgever verplicht is  om vanwege uw ziekte, loon aan u door te betalen.
 Nederlandse centrum voor beroepsziekte  De Arbodienst is wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, ten behoeve van wetenschappelijke en statistische doeleinden.
Inschakelen van derden voor ondersteuning bij de bedrijfsvoering en doorgifte Indien de Arbodienst bij haar bedrijfsvoering gebruik maakt van diensten van derden (bijv. leveranciers) voor dienstverlening aan Arbodienst, zorgen wij dat de betreffende derde – voordat hij toegang krijgt tot uw persoonsgegevens – contractueel tot geheimhouding wordt verplicht en dat hij alleen toegang heeft tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten aan Arbodienst te verlenen. Tevens zorgen wij dat de derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door de Arbodienst wordt aangehouden.   Indien wij persoonsgegevens doorgeven naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte – die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van je persoonsgegevens – nemen wij de nodige maatregelen, zodat je persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.  
Verzoeken van derden om persoonsgegevens te verstrekken die niet voortkomen uit de behandelrelatie of een wettelijk plicht, worden alleen ingewilligd met de expliciete toestemming van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger, tenzij in uitzonderlijke situaties een beroep gedaan kan worden op overmacht of een conflict van plichten.

Vertrouwelijkheid en beveiliging.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo krijgen medewerkers van de Arbodienst  alleen toegangsrechten toegewezen als zij betrokken zijn bij uw behandeling en alleen tot die gegevens die zij nodig hebben voor het vervullen van hun taak. De medewerkers zijn contractueel verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Uw rechten

Uw hebt de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegeven die wij van jou verwerken:

  1. Inzage: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen. Dit kunt u   aan uw bedrijfsarts vragen die dit niet mag weigeren. De bedrijfsarts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders en zijn/haar persoonlijke werkaantekeningen.
  2. Correctie: Indien persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, kunt u  ons vragen om deze te corrigeren. Een diagnose mag  echter niet gewijzigd worden. Wel mag u  altijd uw eigen zienswijze laten toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u  uw gegevens wilt wijzigen,   kunt u ons een verzoek daartoe doen via arbodienst-backoffice@amsterdamumc.nl . Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u  dat aangeven bij uw bedrijfsarts.
  3. Wissen: U mag vragen om het vernietigen van uw dossier met betrekking tot het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet de Arbodienst gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Wanneer uw bedrijfsarts denkt dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan te bewaren, kan uw bedrijfsarts uw verzoek afwijzen. Uw bedrijfsarts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht en kan samen met u de vernietiging heroverwegen.  De Arbodienst mag vernietiging ook weigeren als men op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. De Arbodienst moet zich houden aan de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. Het vernietigen van een deel van het dossier kan alleen als de gedeelten voor de behandeling niet essentieel zijn en geen vertekend beeld opleveren van het geheel.
  4. Beperking: Indien u  de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar hebt gemaakt, kunt u ons verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.
  5. Bezwaar: Indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig door ons worden verwerkt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  6. Dataportabiliteit: Indien u persoonsgegevens hebt verstrekt en wij deze persoonsgegevens digitaal verwerkt hebben, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust hebt verstrekt, zoals de gegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter. Dit recht geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de arts vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

Klacht

Indien  u niet tevreden bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de Arbodienst. Ingediende klachten worden door de Arbodienst afgehandeld volgens de klachtenprocedure, vermeld op haar website www.arbodienst.amsterdamumc.nl

Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Er wordt aangegeven welke verbeteracties de arbodienst aanbrengt. U ontvangt altijd een schriftelijke terugkoppeling van de uitspraak binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de Arbodienst noodzaakt, kan de Arbodienst de termijn van de schriftelijke terugkoppeling verlengen met vier weken.

Niet tevreden over de privacybescherming?

Wij zetten ons in om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de aan u geboden privacybescherming. In dat geval kunt u   zich wenden tot  de functionaris gegevensbescherming (FG) van Amsterdam UMC via privacy@amsterdamumc.nl.   Het is ook mogelijk om jouw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), via privacy@amsterdamumc.nl

Lees ook onze disclaimer.