Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

1. Klacht indienen
Indien u er met betrokken arbodienst medewerker niet uit komt dan dient u uw klacht schriftelijk of online in via onze website. Uw tekst is dan het uitgangspunt van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een medewerker arbodienst. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging via email indien het formulier via de website is verstuurd.

U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging op het papieren klachtenformulier.

Postadres: Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam t.a.v. Arbodienst Amsterdam UMC.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt in behandeling genomen door de verantwoordelijke leidinggevende, mocht de verantwoordelijke leidinggevende vragen hebben over uw klacht dan wordt er contact met u opgenomen. Daarnaast wordt uiteraard binnen de arbodienst gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben. 

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Er wordt aangegeven welke verbeteracties de arbodienst aanbrengt. U ontvangt altijd een schriftelijke terugkoppeling van de uitspraak binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de Arbodienst noodzaakt, kan de Arbodienst de termijn van de schriftelijke terugkoppeling verlengen met vier weken.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij het hoofd Arbodienst. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van hoofd Arbodienst schriftelijk bericht over de uitspraak.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer u vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld of het een klacht betreft het hoofd arbodienst, dan kunt u zich wenden tot onderstaande Geschillencommissies.  

Deze klachtenregeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor medisch inhoudelijke beslissingen ten behoeve van afhandeling van schadeclaims of als een mogelijkheid om een advies inzake arbeidsgeschiktheid te herroepen of een oordeel te geven over re-integratie-inspanningen dan wel andere adviezen van bedrijfsarts.

Niet medisch-inhoudelijke klacht

Mocht u alsnog niet tevreden zijn met de afwikkeling van uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om zich, binnen een maand na het doorlopen van deze klachtenprocedure te wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten via de website www.klachtregeling.nl.

Bovenstaande werkwijze is gebaseerd op de Uniforme Klachtenprocedure Arbodiensten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.oval.nl.

Klacht over het professioneel handelen van de bedrijfsarts

Betreft uw klacht bejegeningskwesties of gegevensuitwisseling ? Dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Meer informatie hierover vindt u op: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Deskundige oordeel UWV

Bij meningsverschillen omtrent of behoefte aan adviezen over arbeidsgeschiktheid, re-integratie of passend werk kunt u zich wenden tot het UWV

U kunt een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV indien:

  • U het niet eens bent met het door ons gegeven advies over arbeid(on)geschiktheid;
  • U de re-integratie-inspanningen van uw werkgever of uzelf wilt laten toetsen;
  • U een oordeel wilt over passend werk binnen de organisatie.